หลักการและเหตุผล

            “CMRU Cycling 2018” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ตลอดจนศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการสร้างเสริมสุข ภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดหา รายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์